Shipping

WORLDWIDE DELIVERY

LEVERERAR TILL VÄRLDEN

We take pride in our shipping service

Vi är stolta över vår fraktlösning

You have made your order, relax and let us do the work.

Du har gjort din beställning, slappna av och låt oss göra jobbet.

Our shipping logistics are up and running five days a week. With worldwide traceable shipping from our partners at DHL. You will receive your order smoothly and on time. Shipping is made from our warehouse in Sweden several times a day.

Vår packningslogistik är igång fem dagar i veckan. Med spårbar frakt över hela världen från våra partner på DHL. Det betyder att ni får er beställning smidigt och i tid. Frakt sker från vårt lager i Sverige flera gånger om dagen.

Every parcel is treated with respect

Varje paket behandlas med respekt

All orders are manually processed in our own environment with our own staff, no orders are outsourced.

This is to ensure that you, the customer and your order, is well taken care of every step of the way.

Alla beställningar behandlas manuellt i våra lokaler med vår egen personal, inga beställningar läggs ut till tredjepart.

Detta är för att säkerställa att du, kunden och din beställning, tas väl hand om varje steg på vägen.

Our shipping alternatives

Våra frakt alternativ

Express Delivery
1 - 2 Days Delivery Worldwide*

Express Paket
1 - 2 Dagar globalt*

Parcel Delivery
3-5 Days Delivery*

Paket Frakt
3-5 Dagars leverans*

Malta Same Day Delivery
12h Delivery for Malta**

Malta samma dag
12timmars levarns för Malta**

* To ensure delivery time, your order must be placed before 13.00 CET.
We ship from Monday to Friday except on public holidays.

**Order before 12.00 CET and get our unique Express Delivery.
If you provide a mobile number when you place the order our supplier will call or send a text message. Delivered directly to your front door.

* För att säkerställa leveranstid måste din beställning göras före 13.00 CET.
Vi skickar från måndagar till fredagar, utom på allmänna helgdagar.

** Beställ före 12.00 CET och få vår unika expressleverans.
Om du anger ett mobilnummer när du gör en beställning ringer vår leverantör eller skickar ett sms. Levereras direkt till din ytterdörr.

nicotine pouches netherlands nicotine pouches netherlands online

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.